Granica Srbije

Pojam granice se najčešće koristi u dva značenja: državna granica i granica kao geografski pojam. Pojam Državna granica označava liniju koja graniči područije jedne države. Obeležene su kamenovima i stubovima, a na putevima saobraćajnim znacima.  Granice su određene međudržavnim dogovorima, a najčešće se za granicu uzimaju planinski vrhovi, reke ili su pak zamišljene crte. Za

Granični prelazi

Državna granica Republike Srbije je dužine 2.351,8 kilometara, a na njoj postoje međunarodni drumski, železnički i rečni granični prelazi. Pored toga, postoje i unutrašnji granični prelazi: rečni i aerodromski. Međunarodni granični prelazi iz Srbije prema Mađarskoj: DRUMSKI: Bački Breg – Hercegszanto, Kelebija – Tompa, Horgoš – Roszke ŽELEZNIČKI: Subotica – Kelebia, Horgoš – Roszke REČNI:

Granični prelazi Srbije

Na državnoj granici Republike Srbije postoji ukupno 89 graničnih prelaza za međunarodni i pogranični saobraćaj. Graničnih prelaza, po vidovima saobraćaja, ima: 57 GP za drumski saobraćaj, 14 GP za železnički saobraćaj, 12 GP za rečni saobraćaj, 4 GP za vazdušni saobraćaj, 2 GP za skelski saobraćaj. Graničnih prelaza, po vrstama saobraćaja, ima: 78 GP za

Granica – Privremeni unos i iznos robe

Članak o tome šta od predmeta, odnosno robe možete privremeno uneti ili izneti iz nje, pri prelasku državne granice Republike Srbije. PRIVREMENI UNOS/IZNOS ROBE U PUTNIČKOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM Putnici (svako lice koje privremeno dolazi u carinsko područje Republike Srbije, u kojem nema uobičajeno boravište) u našu zemlju mogu privremeno uneti, a putnici (svako lice

Granica – Prenos novca

Koja pravila treba da poštujete pri prelasku granice Republike Srbije, ukoliko prenosite novac, odnosno dinare, devize ili hartije od vrednosti. PRENOS FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANjA PREKO DRŽAVNE GRANICE U postupku prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja (dinara, efektivnog stranog novca, čekova, hartija od vrednosti) primenjuju se odredbe Zakona o deviznom poslovanju, kao i Zakona o sprečavanju

Granica – Pravo na povrat PDV

U članku možete pročitati kada imate pravo na povrat PDV-a, pri prelasku granica Republike Srbije, odnosno pri iznošenju predmeta kupljenih u Srbiji. PRAVO NA REFAKCIJU PDV U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost imaju strani državljani koji u prtljagu iznose kupljena dobra u vrednosti preko

Granica – Iznos umetničkih predmeta

Šta je potrebno da imate od dozvola ukoliko prelazite granicu Republike Srbije, a nosite umetničke predmete, kulturna dobra ili predmete od istorijskog značaja. IZNOS PREDMETA OD KULTURNOG, UMETNIČKOG I ISTORIJSKOG ZNAČAJA Prilikom iznosa iz naše zemlje predmeta od kulturnog, umetničkog i istorijskog značaja, ili ako je reč o iznosu kulturnog dobra, u količini koja nema

Granica – Unos i iznos lekova

Koje lekove možete nositi sa sobom pri prelasku granica Republike Srbije, za koje lekove Vam je potrebno mišljenje lekara, a za koje ne. UNOS/IZNOS LEKOVA ZA LIČNU UPOTREBU Kao deo ličnog prtljaga fizičko lice mogu unositi/iznositi lekove za ličnu upotrebu, kao i lekove za upotrebu kod životinje (kućnog ljubimca) koja putuje s njim, u količini

Granica – Unos i iznos oružja

Kakva je procedura na granici Republike Srbije ukoliko kao putnik nosite sa sobom oružje, da li je dozvoljeno i koje dozvole su potrebne pri prenosu oružja. UNOS/IZNOS ORUŽJA U PUTNIČKOM PROMETU Fizička lica ne mogu unositi/iznositi oružje u Republiku Srbiju, odnosno iz Republike Srbije, osim u situacijama kada za to poseduju dozvolu nadležnog organa –

Granica – Unos bilja

Prilikom prelaska granice Republike Srbije, šta smete prenositi od biljaka, odnosno bilja i biljnih proizvoda i kada nije potreban fitosanitarni pregled. UNOS MALIH KOLIČINA BILjA I BILjNIH PROIZVODA ZA KOJE NIJE OBAVEZAN FITOSANITARNI PREGLED Shodno odredbama „Pravilnika o načinu i uslovima za uvoz malih količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata i o određivanju malih