Granica – Iznos umetničkih predmeta

Šta je potrebno da imate od dozvola ukoliko prelazite granicu Republike Srbije, a nosite umetničke predmete, kulturna dobra ili predmete od istorijskog značaja.

IZNOS PREDMETA OD KULTURNOG, UMETNIČKOG I ISTORIJSKOG ZNAČAJA

Prilikom iznosa iz naše zemlje predmeta od kulturnog, umetničkog i istorijskog značaja, ili ako je reč o iznosu kulturnog dobra, u količini koja nema komercijalni karakter i namenjena je sopstvenim potrebama putnika, neophodno je da putnik poseduje odgovarajuću dozvolu nadležnog organa i to:
– dozvolu za iznos predmeta kulturnog, umetničkog i istorijskog značaja (dobra koja uživaju prethodnu zaštitu) izdaje Republički zavod za zaštitu spomenika kulture (osim za publikacije) i Narodna biblioteka Srbije (za publikacije). Dozvolu za izvoz navedenih predmeta (dobara) sa područja AP Vojvodine izdaje Pokrajinski sekretarijat za kulturu.
– dozvolu za privremeni iznos ili trajni izvoz kulturnih dobara (a ne dobara koja uživaju prethodnu zaštitu), sa cele teritorije naše zemlje, izdaje ministarstvo nadležno za poslove kulture (Ministartsvo kulture i informisanja Republike
Srbije).

U postupku iznosa navedenih predmeta od strane fizičkih lica u putničkom prometu, u količini koja nema komercijalni karakter, a za koje poseduju dozvolu/rešenje za iznos, koju je izdao nadležni organ (na način kako je napred navedeno), carinski organ izvršiće uvid u podnetu dozvolu/rešenje, 12 overiti ga potpisom i pečatom (original vratiti stranci, kopiju zadržati radi interne evidencije), odobriti iznos robe i neće zahtevati podnošenje izvozne carinske deklaracije tj. sprovođenje redovnog carinskog postupka.

Ostale tekstove o pravima i obavezama putnika na Granici pogledajte na datom linku.

Napomena Redakcije sajta Motorna-Vozila.com: Ovaj tekst je preuzet sa sajta Uprave Carina Republike Srbije 20. marta 2013. godine. Možda su državni organi Republike Srbije u medjuvremenu menjali zakonska ili podzakonska akta, tako da ove informacije treba da primite sa rezervom i proverite ih na više izvora, pre svega na sajtovima Uprave Carina i Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.