Granica – Privremeni unos i iznos robe

Članak o tome šta od predmeta, odnosno robe možete privremeno uneti ili izneti iz nje, pri prelasku državne granice Republike Srbije.

PRIVREMENI UNOS/IZNOS ROBE U PUTNIČKOM PROMETU SA INOSTRANSTVOM

Putnici (svako lice koje privremeno dolazi u carinsko područje Republike Srbije, u kojem nema uobičajeno boravište) u našu zemlju mogu privremeno uneti, a putnici (svako lice koje nakon privremenog boravka napušta carinsko područje Republike Srbije, u kojem je privremeno boravilo i gde nema uobičajeno boravište) mogu privremeno izneti iz naše zemlje predmete za lične potrebe koji su im potrebni za vreme putovanja i za sportske svrhe, kao i prevozna sredstva iz člana 323.-328. Uredbe, za koje je predviđena mogućnost usmenog deklarisanja.

Shodno članu 330. Uredbe lični predmeti su svi predmeti, novi ili korišćeni, koji su putniku potrebni za ličnu upotrebu tokom putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja, ali isključujući robu komercijalnog karaktera.

Spisak predmeta za lične potrebe i sportske svrhe (na koju robu se shodno članu 353. Uredbe može odobriti privremeni uvoz uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina) preciziran je Prilogom B.6 uz Anekse Konvencije o privremenom uvozu (Lične stvari putnika i roba uvezena za sportske potrebe), koji se nalazi u prilogu ovog akta.

Unos/iznos robe za lične potrebe i sportske svrhe obavlja se na graničnom prelazu, usmenim deklarisanjem, bez posebne carinske procedure.

Izuzetno, kada putnik zahteva, može popuniti Obrazac za privremeni uvoz/izvoz (Prilog usmenoj deklaraciji za privremeni uvoz/izvoz), u daljem tekstu: Obrazac, koji se nalazi u prilogu ovog akta, a sastavni je deo akta Uprave carina, broj 148-03-030-03-27/2012 od 08.11.2012. godine kojim je objašnjen postupak privremenog uvoza sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina. U tom slučaju putnik popunjava Obrazac u dva primerka, carinski službenik ga sravnjuje sa robom, overava potpisom i pečatom, jedan primerak vraća putniku, a drugi primerak zadržava u evidenciji. Prilikom ponovnog unosa, odnosno iznosa robe po Obrascu, putnik je dužan isti prezentovati carinskom radniku kako bi se utvrdila istovetnost privremeno unete/iznete robe.

Ukoliko putnik tokom boravka na našem carinskom području želi konačno da ocarini sve ili deo predmeta za ličnu upotrebu i sportske svrhe, koje je pri ulasku u Republiku Srbiju prijavio da privremeno unosi po Obrascu, potrebno je da se obrati nadležnoj carinarnici radi sprovođenja carinskog postupka stavljanja robe u slobodan promet, sa pozivom na Obrazac, u kojem postupku će nadležna carinarnica za tu robu odobriti podnošenje sažete deklaracije, a nakon toga i deklaracije za sprovođenje carinskog postupka stavljanja robe u slobodan promet. Ako je po Obrascu ocarinjen samo deo privremeno unetih predmeta za lične potrebe i sportske svrhe, carinski službenik će na Obrazac staviti zabelešku: „Roba pod rednim brojem:…….ocarinjena po JCI broj:………od…………..godine“, zatim će potpisom i pečatom overiti Obrazac, jedan primerak vratiti putniku radi razduženja privremeno unetih stvari kod granične carinske ispostave pri izlasku iz zemlje, a kopiju će zadržati uz JCI. Prevozna sredstva privremeno se mogu uvesti uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i to na način i pod uslovima propisanim odredbama člana 323.-328. Uredbe, a za koja je shodno članu 182. Uredbe predviđena mogućnost usmenog deklarisanja (za motorna vozila se ne popunjava Obrazac za privremeni uvoz/izvoz (Prilog usmenoj deklaraciji za privremeni uvoz/izvoz)).

Shodno tome, strani državljani i domaći državljani, koji u inostranstvu imaju odobreno privremeno boravište do 6 meseci, mogu doći u našu zemlju sa vozilom registrovanim u inostranstvu i koristiti ga u privatne svrhe za vreme dok traju razlozi njihovog boravka u našoj zemlji (godišnji odmor, poseta porodici i dr.), nakon čega su dužni to vozilo da izvezu prilikom napuštanja carinskog područja naše zemlje. Ova vozila mogu ostati na našoj teritoriji, sa ili bez prekida, šest meseci za svaki period od dvanaest meseci (Konvencija o privremenom uvozu, Prilog C, član 9.).

NAPOMENA:
Izuzetno, kada su predmeti za ličnu upotrebu, roba uvezena za sportske potrebe ili prevozna sredstva prijavljeni usmeno ili nekom drugom radnjom iz člana 186. Uredbe za postupak privremenog uvoza, a ako se radi o visokom iznosu uvoznih dažbina (ako postoji mogućnost nastanka visokog carinskog duga) ili kada postoji ozbiljan rizik, carinski organ može zahtevati podnošenje pismene deklaracije (član 346. Uredbe).

Primera radi, kada putnik prijavi da priovremeno uvozi motorni čamac, manje vrednosti, carinski organ će prihvatiti usmenu deklaraciju ili će se smatrati da je roba prijavljena za postupak privremenog uvoza nekom od radnji iz člana 186. Uredbe.

Međutim, kada je reč o privremenom uvozu predmeta za ličnu upotrebu ili sportske potrebe, npr. putnik želi privremeno da uveze jahtu velike vrednosti, carinski organ u tom slučaju postupiće shodno članu 346. Uredbe i zahtevati podnošenje pismene deklaracije u svrhu odobrenja postupka privremenog uvoza.

Napomena Redakcije sajta Motorna-Vozila.com: Ovaj tekst je preuzet sa sajta Uprave Carina Republike Srbije 20. marta 2013. godine. Možda su državni organi Republike Srbije u medjuvremenu menjali zakonska ili podzakonska akta, tako da ove informacije treba da primite sa rezervom i proverite ih na više izvora, pre svega na sajtovima Uprave Carina i Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije.