Uprava carina

Uprava carina

Uprava carina je izvršni organ Vlade Srbije u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije. Uprava carina pojednostavljivanjem postupaka, modernizacijom sistema carinskog poslovanja, obrazovanjem zaposlenih i jačanjem saradnje sa drugim domaćim institucijama i službama, kao i aktivnim učešćem u međunarodnoj i regionalnoj carinskoj saradnji, doprinosi obezbeđivanju stalnih javnih prihoda, efikasnom odvijanju međunarodne trgovine, kao i očuvanju bezbednosti, sigurnosti i sveukupne zaštite.

Svoje poslove i zadatke Uprava carina obavlja preko 15 područnih jedinica – carinarnica, u okviru kojih su, kao uže unutrašnje jedinice, organizovane carinske ispostave i carinski referati. Carinarnice preko svojih organizacionih jedinica sprovode carinski postupak u putničkom i robnom prometu – mere carinskog nadzora, carinjenje robe, suzbijanje nelegalnog uvoza, carinski upravni i carinski prekršajni postupak, prodaju carinske robe i prinudnu naplatu carinskih dažbina.

Uprava carina obezbeđuje pravilnu i jednoobraznu primenu propisa iz svog delokruga rada, kontroliše rad carinarnica, sprovodi drugostepeni carinsko-upravni postupak, vrši koordinaciju rada, suzbija krijumčarenje i sprovodi carinske istrage, vrši informatičke, organizaciono-kadrovske, finansijsko-materijalne, opšte i poslove nabavke. Poslove iz svoje nadležnosti Uprava carina obavlja preko šest sektora – sektora carinskog poslovanja i međunarodne saradnje, tarifskog, informatičkog, kadrovsko-organizacionog, finansijsko-materijalnog i kontrolno-bezbednosnog sektora. Deo kadrovskih, finansijskih i opštih poslova obavljaju i carinarnice.

Carinska služba svake države predstavlja važan državni organ, čija je primarna funkcija, istorijski posmatrano, bila prikupljanje dažbina. Danas je mesto i uloga carine u velikoj meri drugačija. Osim što je važna karika u lancu podrške međunarodnoj trgovini, savremena carinska služba ima i izuzetno značajnu ulogu u bezbednosnom sistemu svake države, kao segment sistema bezbednosti u okviru borbe protiv međunarodnog terorizma i transnacionalnog kriminala i u sistemu sveukupne zaštite građana.

CENTRALA UPRAVE CARINA

Adresa Uprave carina:

Bulevar Zorana Đinđića 155 a
11070 Novi Beograd, Beograd

011/2015-800
011/311-72-72

Direktor Uprave carina Republike Srbije
Tihomir Bogićević

Pomoćnik direktora – koordinator
Slobodan Nikolić

Biro direktora 011/2695-444
Marko Kronja, šef Biroa direktora

Sektor za carinsko poslovanje i međunarodnu saradnju 011/2690-822
Veselin Milošević, pomoćnik direktora

Sektor za tarifske poslove 011/2690-822
Milorad Đaković, pomoćnik direktora

Sektor za ljudske resurse i opšte poslove 011/2600-669
Goran Grahovac, pomoćnik direktora

Sektor za finansijske investicione i pravne poslove 011/2696-523
Dubravka Gatić, pomoćnik direktora

Sektor za kontrolu primene carinskih propisa 011/2690-006
Nenad Manić, pomoćnik direktora

Sektor za informacione tehnologije 011/2143-831
Zoran Ružić, pomoćnik direktora

Odnosi sa javnošću 011/ 2695 880
pr@carina.rs

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.