Granica – Prenos novca

Koja pravila treba da poštujete pri prelasku granice Republike Srbije, ukoliko prenosite novac, odnosno dinare, devize ili hartije od vrednosti.

PRENOS FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANjA PREKO DRŽAVNE GRANICE

U postupku prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja (dinara, efektivnog stranog novca, čekova, hartija od vrednosti) primenjuju se odredbe Zakona o deviznom poslovanju, kao i Zakona o sprečavanju pranja novca i
finansiranja terorizma.

U skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju rezidenti i nerezidenti imaju sledeća prava i obaveze:

Nerezident-fizičko lice može:
1. slobodno unositi u Republiku Srbiju efektivni strani novac s tim što je dužan da iznos veći od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti, prijavi nadležnom carinskom organu radi dobijanja potvrde o unosu efektivnog stranog novca koji mu tom prilikom izdaje carinski organ (potvrdu o unosu efektivnog stranog novca carinski organ izdaje na iznos iznad 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti);
2. iznositi iz Republike Srbije efektivni strani novac do iznosa od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti. Ukoliko istovremeno iznosi u inostranstvo dinare i efektivni strani novac ukupan iznos tih sredstava ne može preći 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti;
3. iznositi u inostranstvo efektivni strani novac u iznosu većem od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti, i to:
– na osnovu potvrde o unosu efektivnog stranog novca koju mu je pri ulasku u zemlju izdao nadležni carinski organ – do iznosa naznačenog u potvrdi;
– na osnovu potvrde banke da je novac koji iznosi iz zemlje podigao sa svog deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod banke u Republici Srbiji – do iznosa naznačenog na toj potvrdi;
– na osnovu potvrde menjača da je novac koji iznosi stekao prodajom dinara dobijenih prethodnim korišćenjem platne
kartice u Republici Srbiji – do iznosa naznačenog na toj potvrdi. Navedene potvrde carinski organ poništava prilikom prvog izlaska iz Republike Srbije.
4. iznositi iz Republike Srbije hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima;
5. unositi/iznositi dinare u/iz Republike Srbije do dinarske protivvrednosti 10.000 evra po osobi. Izuzetno, dinari u većem iznosu od dinarske protivvrednosti 10.000 evra po osobi mogu se unositi u Republiku Srbiju ako su kupljeni kod strane banke i to do iznosa iz potvrde te banke koju je dužan pri ulasku u Republiku Srbiju podneti
na uvid carinskom organu.

Rezident-fizičko lice može:
1. slobodno unositi u Republiku Srbiju efektivni strani novac s tim što je dužan da iznos veći od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti, prijavi nadležnom carinskom organu;
2. iznositi iz Republike Srbije efektivni strani novac ili čekove čiji ukupan iznos ne prelazi 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti. Ukoliko istovremeno iznosi u inostranstvo dinare, efektivni strani novac i čekove ukupan iznos tih sredstava ne može preći 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti;
3. iznositi prilikom iseljenja iz Republike Srbije efektivni strani novac iznad iznosa od 10.000 evra, odnosno protivvrednost u drugoj stranoj valuti
– na osnovu dokaza o iseljenju
4. iznositi iz Republike Srbije hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima;
5. unositi/iznositi dinare u/iz Republike Srbije do dinarske protivvrednosti 10.000 evra po osobi. Izuzetno, dinari u većem iznosu od dinarske protivvrednosti 10.000 evra po osobi mogu se unositi u Republiku Srbiju ako su kupljeni kod strane banke i to do iznosa iz potvrde te banke koju je dužan pri ulasku u Republiku Srbiju podneti na uvid
carinskom organu. Unos i iznos platnih kartica je slobodan, kako od strane nerizidenata, tako i rezidenata-fizičkih lica.

Shodno odredbama Zakona o deviznom poslovanju neprijavljena sredstva pri izlasku iz Republike Srbije, koja prelaze iznos od 10.000 evra, carinski organ privremeno zadržava i o tome sačinjava Zapisnik o privremeno zadržanim sredstvima plaćanja i robi u putnmičkom prometu sa inostranstvom.15

Privremeno zadržana sredstva deponuju se na odgovarajući račun koji se vodi kod Narodne banke Srbije, u roku od tri dana od dana od učinjenog prekršaja, dalji postupak vodi se kod nadležnih organa u skladu sa propisima kojima je regulisano vođenje prekršajnog postupka.

Takođe, poštujući odredbe Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ukazujemo na sledeće:

Dužnost svakog putnika je da prilikom prelaska državne granice (pri ulasku u zemlju i pri izlasku iz zemlje) prijavi nadležnom carinskom organu iznos fizički prenosivih sredstava plaćanja koje prenosi sa sobom, ukoliko je taj iznos 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti, a radi popunjavanja propisanog Obrasca prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice (Obrazac PPS). Ovaj Obrazac dostupan je svakom putniku (kako na ulasku, tako i na izlasku iz zemlje) radi popunjavanja.

Prilikom prijave prenosivih sredstava plaćanja pri unosu/iznosu preko državne granice, u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti, putnik popunjava Obrazac PPS i potpisanog ga predaje carinskom službeniku koji sravnjuje podatke iz prijave i svojim potpisom i faksimilom overava popunjeni Obrazac PPS. Prvi primerak Obrasca PPS zadržava za potrebe službe, drugi primerak prosleđuje Upravi za sprečavanje pranja novca, u roku od tri dana od dana prenosa sredstava preko državne granice, a treći primerak vraća putniku.

Ukoliko prilikom unosa/iznosa prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice putnik ne prijavi prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više, u dinarima ili stranoj valuti, Obrazac PPS popunjava carinski službenik (putnik u tom slučaju ne potpisuje Obrazac PPS) i sa njim postupa na način objašnjen u prethodnom stavu, a neprijavljena prenosiva sredstva plaćanja (iznad 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti) carinski organ privremeno zadržava i o tome putniku izdaje Potvrdu o privremeno zadržanim prenosivim sredstvima plaćanja.

Privremeno zadržana sredstva i po napred navedenom osnovu deponuju se na odgovarajući račun koji se vodi kod Narodne banke Srbije, u roku od tri dana od dana od učinjenog prekršaja, a dalji postupak vodi se kod nadležnih organa u skladu sa propisima kojima je regulisano vođenje prekršajnog postupka.