Uvoz automobila – uvoz vozila

Procedure pri uvozu automobila i drugih motornih vozila koja su bila registovana u inostranstvu – tekst Uprave Carina Republike Srbije:

MOTORNA VOZILA STRANE REGISTRACIJE

Bliži uslovi za uvoz motornih vozila u našu zemlju propisani su Uredbom o uvozu motornih vozila („Sl. glasnik RS“, 23/2010-u daljem tekstu: Uredba), a koja se odnosi na motorna vozila kategorije M-vozila i N-vozila, prema klasifikaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE), koja je sastavni deo navedene uredbe.

Prema odredbama Uredbe u našu zemlju mogu se uvoziti vozila koja su proizvedena u skladu sa propisanom normom EURO 3.

Vozilo registrovano u inostranstvu, koje podleže obavezi registracije u našoj zemlji, odnosno koje u našu zemlju ulazi radi konačnog uvoza, mora se pismeno prijaviti ulaznoj (graničnoj) carinarnici, a dalji carinski postupak sprovodi se i okončava  u nadležnoj carinarnici.
Za putničko motorno vozilo za privremenom registracijom (npr. ZOOL, IT  i dr.),  kojim lice  prolazi preko našeg carinskog područja, ne podnosi se deklaracija za tranzit.

Privremeno se u našu zemlju mogu  uvesti  uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina prevozna sredstava ,  na način i pod uslovima utvrđenim odredbama člana 323. – 328. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom,  a za koja je shodno čanu 182. navedene uredbe predviđena mogućnost usmenog deklarisanja. U skladu sa nevadenim, strani državljani i domaći državljani koji imaju u inostranstvu odobreno privremeno boravište do 6 meseci mogu doći u našu zemlju sa vozilom registrovanim u inostranstvu i koristiti ga za vreme dok traju razlozi njihovog boravka u našoj zemlji (godišnji odmor, poseta porodici i dr. ), nakon čega su dužni to vozilo da izvezu prilikom napuštanja carinskog područja Republike Srbije. Ova vozila mogu ostati na našoj teritoriji, sa ili bez prekida, šest meseci za svaki period od 12 meseci.

Privremeni uvoz vozila uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odobriće se, u skladu sa važećim propisima, studentima za period u kojem ostaju na našem carinskom području isključivo radi studiranja, kao i licima koja obavljaju poslove u određenom vremenskom trajanju, tj. periodu potrebnom za obavljanje tog posla.

Predmet: uvoz motornih vozila

Radi pravilnog i jednoobraznog postupanja prilikom uvoza motornih vozila izvršili smo inoviranje dosadašnjih stavova-raspisa, sa željom da se obuhvate osnovne situacije u sveukupnoj liberalizaciji propisa, pa vas obaveštavamo o sledećem:
1. Kontrola ispunjenosti propisane norme „EURO“
• Uvoz motornih vozila u našu zemlju vrši se u skladu sa odredbama Uredbe o uvozu motornih vozila („SL. glasnik RS“, 23/2010-u daljem tekstu: Uredba) i to za vozila M i N kategorije, prema klasifikaciji Evropske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE), koja je sastavni deo Uredbe. Navedene kategorije motornih vozila u skladu sa Uredbom mogu se uvoziti u našu zemlju ukoliko ispunjavaju uslove propisane normom EURO 3, a koji su navedeni u članu 4. Uredbe.
Kontrola ispunjenosti uslova propisane norme EURO 3 vrši se na    način propisan Uredbom i prema parametrima koji su Upravi carina dostavljeni od strane nadležnog organa i detaljno navedeni u aktu Uprave carina 01/1.2 broj D-4092/1 od 29.02.2008. godine (parametri navedeni u SOS dokumentu na osnovu kojih se može prihvatiti ispunjenost uslova norme EURO 3), pri čemu posebnu pažnju pri kontroli ispunjenosti uslova iz člana 4. Uredbe carinarnica treba da obrati na tačku 2. navedenog akta, koji se nalazi u prilogu i sastavni je deo ovog akta.
U situacijama kada carinarnica nije u mogućnosti da sa sigurnošću utvrdi ispunjenost uslova propisane norme EURO 3, kontrolu ispunjenosti tih uslova shodno Uredbi vrši Agencija za bezbednost saobraćaja.
• Shodno navedenom moguć je samo uvoz vozila koja su predmet Uredbe ukoliko su ista proizvedena sa normom EURO 3.
• Prilikom izvoza motornih vozila ista ne moraju ispunjavati uslov propisan normom EURO 3.
• Radi sprečavanja zloupotrebe zbog razlike u iznosu administrativnih taksi koje za razne podneske plaćaju pravna i fizička lica, potvrda o ispunjenosti uslova iz člana 4. Uredbe koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, u situacijama kada se kao uvoznik pojavljuje pravno lice, ista mora da glasi na ime uvoznika-pravnog lica, a ne na ime fizičkog lica.
• Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje ispravu o homologaciji za nova motorna vozila.

2. Uvoz vozila za lične potrebe i potrebe domaćinstva

• U skladu sa odredbama člana 5. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS, 36/2009, 36/2011) fizička lica imaju ista prava u spoljnotrgovinskom prometu kao i u domaćem i u tom prometu učestvuju isključivo za sopstvene potrebe. To podrazumeva da fizička lica mogu uvoziti robu za ličnu upotrebu i potrebe domaćinstva u količini koja nema komercijalni karakter.
U situacijama kada je carinarnica u saznanju da fizičko lice vrši uvoz vozila koja nisu isključivo namenjena korišćenju za sopstvene potrebe i potrebe domaćinstva, ukazaće na tu činjenicu nadležnim organima radi preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti.
• Prema mišljenju nadležnog ministarstva fizičko lice može da uveze i teretno vozilo, bez obzira na njegovu tonažu, i ako nije registrovano za obavljanje delatnosti, dok  uvoz autobusa od strane fizičkog lica za sopstvene potrebe nije moguć, već se isti može uvesti samo ako je fizičko lice registrovano za obavljanje odgovarajuće delatnosti

3. Upotrbljavana vozila

• Upotrebljavana vozila jesu ona vozila koja su bila registrovana i od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci.

4. „Oldtajmeri“

• Pod uslovima iz člana 3. Uredbe vozila od istorijskog značaja, kolekcionarski primerci i „oldtajmeri“ mogu da se uvoze u našu zemlju bez obzira na činjenicu što ne ispunjavaju uslove  propisane normom EURO 3. Dokaz da je reč o takvim automobilima je potvrda koju u tu svrhu izdaje Muzej automobila u Beogradu. U tu kategoriju spadaju vozila:
1. proizvedena do 31. deecembra 1970. Godine
2. uvedena u proizvodnju kao model do 31. decembra 1970. godine, bez obzira na stvarnu godinu proizvodnje pojedinog primerka, ili
3. koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa.
Prema mišljenju nadležnog ministarstva (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja), u postupku uvoza „oldtajmera“ potvrda Muzeja automobila u Beogradu prihvatiće se kao validna ako se u tom postupku utvrdi da odgovara činjeničnom stanju (npr. za vozilo koje se prema svojim karakteristikama ne može svrstati u odgovarajući tarifni broj kao motorno vozilo, takva potvrda se ne može prihvatiti i u takvim situacijama dalji postupak sprovešće se u skladu sa propisima koji se odnose na robu koja je predmet carinjenja).
• „Oldtajmeri“ se mogu  izvoziti iz naše zemlje pod uslovom da je za izvoz data dozvola-saglanost nadležnog organa u skladu sa tačkom 15. Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. glasnik RS“, 58/2011).

5. Dokumenta koja se prilažu u carinskom postupku

• Radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka vozila u našu zemlju mogu ući sa redovnim ili privremenim registarskim oznakama (npr. ZOOL, IT i dr.).
• Da bi se odobrilo carinski dozvoljeno postupanje nad vozilom isto ne mora biti prethodno odjavljeno u inostranstvu, niti mora imati važeću godišnju registraciju.
• Vozilo registrovano u inostranstvu, koje podleže obavezi registracije u Republici Srbiji, mora se pismeno prijaviti ulaznoj (graničnoj) carinarnici (čl. 146. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom).

• Za putničko motorno vozilo sa privremenom registracijom (ZOOL, IT i dr.), kojim lice prolazi preko carinskog područja, ne podnosi se deklaracija za tranzit tj. ne postoji obaveza prijave u smislu člana 146. Uredbe o carinski dozvoljenom postpanju s robom.

• Za motorna vozila natovarena na auto-platformu, kao i motorna vozila (osim putničkih) koja sa privremenim registarskim oznakama  tranzitiraju kroz našu zemlju i koja se na graničnom prelazu prijavljuju za postupak tranzita, podnosi se tranzitni dokument.
• Za motorna vozila koja samo tranzitiraju preko našeg carinskog područja, u momentu prijave na graničnom prelazu za sprovođenje postupka tranzita, carinski organ neće zahtevati i podnošenje kompletne dokumentacije jer će o istoj u odgovarajućem postupku ceniti organi zemlje odredišta.
• Takođe, prilikom prijave  vozila na graničnom prelazu radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka u odredišnoj carinarnici unutar našeg carinskog područja (stavljanje robe u slobodan promet, privremeni uvoz…), carinski organ obratiće pažnju  na elementarne stvari (npr. da li se prema svim karakteristikama takvo vozilo po Carinskoj tarifi može svrstati kao motorno vozilo i u suprotnom neće odobriti ulazak takvog vozila u zemlju sl.) i neće zahtevati podnošenje kompletne dokumentacije za konkretno vozilo jer je uvoznik dužan da istu priloži uz JCI u odredišnoj carinarnici u kojoj se i sprovodi  zahtevani postupak.
• U sprovođenju odgovarajućeg postupka kod nadležne carinarnice neophodno je priložiti dokumentaciju na osnovu koje se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija motornog vozila. To je pre svega saobraćajna dozvola (ukoliko original primerak zadržava zemlja u kojoj se vozilo odjavljuje, kopija mora biti overena kod za to nadležnog organa u inostranstvu (npr. sud, notar, MUP, opština…). Kao dokaz o kupovini podnosi se original faktura ili kupoprodajni ugovor (zavisno od načina kupovine). Ukoliko se kao dokaz o kupovini podnosi kupoprodajni ugovor, na istom mora biti izvršena overa potpisa prodavca od strane nadležnog državnog organa (npr. sud, notar, MUP, opština…). Ukoliko je podneta originalna faktura kao dokaz o kupovini, carinarnica neće zahtevati njenu dodatnu overu od strane nadležnog organa.
• Overa dokumenata od strane agencija za prodaju ili registraciju vozila, kao i auto-moto saveza, društava ili klubova ne može se prihvatiti kao valjana.
• Kada uvoznici umesto saobraćajne dozvole poseduju dokaz-potvrdu da je vozilo bilo u vlasništvu vojske, nekih drugih stranih trupa ili je korišćeno u krugu aerodroma, fabrike i sl., a da nikad nije bilo registrovano ili su u brifu navedeni svi konkretni podaci potrebni za identifikaciju vozila, a bez upisanog imena vlasnika vozila, carinarnica će odobriti sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka za takvo vozilo ukoliko na nesumnjiv način može izvršiti pravilnu identifikaciju istog.
• Za vozilo kupljeno u inostranstvu (npr. na licitaciji ili aukciji koja je organizovana od strane ovlašćenog inostranog organa, odnosno organizacije (državni organ, osiguravajuće društvo…), za koje uvoznik nije u situaciji da dođe u posed saobraćajne dozvole jer u tim slučajevima ovlašćeni inostrani organ, odnosno organizacija, za takvo vozilo izdaje odgovarajuću vrstu dokumenta (sertifikat), a u svrhu trajnog izvoza iz zemlje, koji sadrži sve relevantne podatke o vozilu kao i saobraćajna dozvola, carinarnica će odobriti sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka ukoliko se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija istog.
– Takve vrste dokumentata su npr. Fish d’identification, Certificate d’immatriculation (u Francuskoj). Ovi dokumenti predstavljaju sintezu informacija koje se nalaze u saobraćajnoj dozvoli, a u okviru informativnog sistema nadležnog ministarstva zemlje koja ih izdaje u svrhu trajnog izvoza.

• Postupak uvoza motornih vozila uvek se sprovodi u redovnom postupku, a ne u tzv. „skraćenom postupku“ (napomena: carinjenje u tzv. „skaraćenom postupku“ moguće je prilikom uvoza rezervnih delova od strane fizičkih lica za postojeće vozilo-str. 9) .
• Postupak carinjenja novih vozila može se sprovesti u carinarnici po izboru deklaranta, a korišćenih takođe u carinarnici po izboru deklaranta, ali u skladu sa Pravilnikom o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, 94/2010, 1/2011, 25/2011, 66/2011 i 94/2011).

• U situaciji kada se nadležnoj carinarnici podnese zahtev za uvoz vozila po osnovu nasleđa (čl. 216 st. 1. tačka 7. Carinskog zakona), kada se zbog smrti ostavioca vozilo zateklo na našem carinskom području i predstavlja predmet ostavine carinarnica će razmotriti okolnosti konkretnog slučaja i, ukoliko su svi uslovi ispunjeni, odobriti zahtevani postupak podnošenjem sažete deklaracije (bez obaveze pismenog prijavljivanja graničnoj carinarnici) jer u navedenoj situaciji u momentu ulaska u zemlju vozilo nije podlegalo obavezi registracije u Republici Srbiji, već se na našem carinskom području zateklo usled „dejstva više sile“.
– Napomena : Vozila koja se uvoze i po osnovu nasleđa moraju ispunjavati uslove propisane normom EURO 3. Dokumenta o vlasništvu moraju da glase isključivo na ime ostavioca, odnosno na pravno lice čiji  osnivač, odnosno vlasnik ili suvlasnik je bio ostavilac.

• Takođe, u situaciji kada se nadležnoj carinarnici podnese zahtev za odobrenje odgovarajućeg postupka radi popravke, za vozilo sa stranim registarskim oznakama koje se zateklo na našem carinskom području zbog kvara, carinarnica će odobriti zahtevani postupak podnošenjem sažete deklaracije (bez obaveze pismenog prijavljivanja graničnoj carinarnici) jer se i u navedenoj situaciji vozilo našlo na našem carinskom području usled „dejstva više sile“ i nije u momentu ulaska u zemlju podlegalo obavezi registracije u Republici Srbiji.
–  Napomena: Za vozila za koja se odobrava postupak aktivnog oplemenjivanja po navedenom osnovu, kao i za vozila za koja se postupak aktivnog oplemenjivanja odobrava radi popravke u našoj zemlji, a na osnovu ugovora sa izabranim serviserom, neće se zahtevati ispunjenost uslova propisanih normom EURO 3 jer nakon okončanja postpka aktivnog oplemenjivanja, u roku koji je odobrila carinarnica, konkretno vozilo mora se izvesti iz zemlje.
.
• Kada se vozilo uvozi za drugo fizičko lice potrebno je prilikom prijave na graničnom prelazu priložiti valjano punomoćje.
• I prilikom uvoza motocikla i mopeda mora se podneti valjana dokumentacija na osnovu koje se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija robe.

• Prilikom podnošenja zahteva za definitivan uvoz vozila, za koje je prethodno bio odobren privremeni uvoz, carinarnica neće pravo uvoza ceniti u momentu podnošenja zahteva za definitivan uvoz jer je isto cenjeno prilikom odobravanja postupka privremenog uvoza.
• Vozila koja su bila predmet povlastice u smislu člana 215. Carinskog zakona (uvezena na osnovu akta protokola) i člana 216. stav 1. tačka 13. Carinskog zakona (uvezena po osnovu invaliditeta) i koja se po isteku rokova iz člana 220. Carinskog zakona otuđe, daju drugom licu na korišćenje ili drukčije upotrebe, ne podležu naplati uvoznih dažbina.

6. Nosivost i namena vozila

• Vozila za koja se pregledom ustanovi da poseduju karakteristike putničkog motornog vozila svrstavaju se prema tako utvrđenim karakteristikama, odnosno prema nameni za koju su konstruisana, bez obzira na podatak iz strane saobraćajne dozvole ili mišljenje nadležnog organa.
• Propisima nije ograničena nosivost teretnih motornih vozila koja se mogu uvoziti za obavljanje registrovane delatnosti.

7. Uvoz oštećenih vozila

• Polazeći od odredbi člana 26. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS, 36/2009, 36/2011) carinarnica neće dozvoliti ulazak u zemlju, odnosno neće sprovesti carinski postupak za vozila koja se prema Carinskoj tarifi ne mogu svrstati u odgovarajući tarifni broj kao motorno vozilo, kao i vozila sa takvim stepenom oštećenja da nisu u voznom stanju sopstvenim kretanjem, odnosno koja po saobraćajnim propisima ne ispunjavaju uslove za registraciju bez veće intervencije, opravke oštećenih delova.
Međutim, oštećenim vozilima ne treba smatrati ona vozila koja nisu u voznom stanju zbog kvara, odnosno trenutne neispravnosti nekog dela (npr. ako je neispravan akumulator ili je „blokirao  menjač“, što znači da je minimalnom popravkom moguće osposobiti vozilo za kretanje na sopstveni pogon). Ako vozilo iz takvih razloga nije u voznom stanju, carinarnica neće osporiti uvoz takvog vozila.

8. Uvoz delova za motorno vozilo

• Radi održavanja motornog vozila, odnosno zamene oštećenih delova, dozvoljen je uvoz rezervnih delova (novih i upotrebljavanih) za postojeće vozilo, što se u carinskom postupku dokazuje saobraćajnom knjižicom. Podrazumeva se i obaveza da se uvezeni delovi i ugrade u vozilo za koje se uvoze, što je bitno za one delove za koje je kod nadležnih službi MUP-a potrebno izvršiti izmenu podataka u saobraćajnoj knjižici, npr. karoserija.

• Prilikom uvoza upotrebljavanih (korišćenih) delova vozila za sopstvene potrebe tj. radi zamene na postojećem vozilu, fizička i pravna lica ne prilažu dozvolu nadležnog ministarstva (o uvozu otpada).

• Karoserija za postojeće vozilo može se uvesti ukoliko je prethodno bila ugrađena u vozilo koje ispunjava uslove propisane normom EURO 3. Pri uvozu karoserije mora postojati dokument na osnovu kojeg se na pravilan način može izvršiti identifikacija.

• Kada se u carinskom postupku pojavi motor za vozilo,  kao rezervni deo, bez ukucanog broja, carinarnica će odobriti uvoz istog jer je za carinsku službu bez uticaja činjenica o broju motora (bitno je da je iste marke i tipa i da se bez posebnih popravki može ugraditi u postojeće vozilo).

• Motor koji se uvozi kao rezervni deo za postojeće vozilo ne mora ispunjavati propisanu normu EURO 3 (ova norma mora biti ispunjena prilikom uvoza kompletnog vozila i karoserije).

• U postupku carinjenja karoserije i motora potrebno je navesti tačno naimenovanje robe, sa svim njenim karakteristikama, kako bi se izbegli problemi koji mogu nastati pri izmeni podataka u saobraćajnoj knjižici.

• Neće se odobriti uvoz delova koji imaju osnovne karakteristike kompletnog vozila, odnosno neće se dozvoliti uvoz delova radi sklapanja vozila (npr. karoserije u takvom stanju da se ubacivanjem motora dobije kompletno vozilo).
• Postupak uvoza rezervnih delova za postojeće vozilo, od strane fizičkih lica, može se sprovesti i u putničkom prometu  u tzv. „skraćenom postupku“ ukoliko  vrednost ne prelazi 3.000 evra. Obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom  valjan je dokument koji uvoznik podnosi nadležnoj službi MUP-a u postupku registracije vozila, odnosno izmene podataka u saobraćajnoj knjižici.

KONTROLA ISPUNJENOSTI USLOVA PROPISANIH NORMOM EURO 3

U  poslednje vreme uočeno je da je povećan uvoz motornih vozila, M i N kategorije, proizvedenih pre 01.01.2002. godine.
S tim u vezi, kao i činjenicom da je nadležni organ – Agencija za bezbednost saobraćaja, takođe,  ukazala na veliki broj falsifikovanih dokumenta koji se tom organu podnose radi utvrđivanja uslova iz člana 4. Uredbe o uvozu motornih vozila („Sl. glasnik RS“, 23/2010-u daljem tekstu: Uredba), što za posledicu može imati podnošenje krivične prijave, obaveštavamo vas o sledećem:
Radi ujednačenog postupanja prilikom sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka, kada su predmet uvoza vozila M i N kategorije,  proizvedena pre 01.01.2002. godine, carinarncica će kao dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 4. Uredbe zahtevati podnošenje potvrde za konkretno vozilo, a koju u tu svrhu izdaje  Agencija za bezbednost saobraćaja u skladu sa odredbama Uredbe.
(Akt Uprave 148-03-030-01-224/17/2017 od 20.12.2012.godine)

Napomena Redakcije sajta: Ostale tekstove koji se odnose na uvoz i carinjenjene pronadjite na strani Carina, a članke koji se odnose na prelaz granice na stranici Granica.