Test za poznavaoce automobila

testdummy

TEST br. 1 (pitanja)

1.      Pročitajte oznaku na pneumatiku: 175/70 R13 82T

2.      Šta je to „akvaplaning“ i kako se sprečava?

3.      Ukoliko se desi da pogonski točkovi proklizaju prilikom (po)kretanja vozila po klizavoj podlozi, polugu menjača ćete prebaciti u:

a)    niži stepen prenosa

b)   viši stepen prenosa.

4.      Šta je to ABS i kakva je njegova uloga na vozilima?

5.      Kakva je uloga reduktora na terenskim vozilima?

6.      Šta je to „psihička sekunda“ i zašto je ona bitna?

7.      Na slici su prikazana dva načina vezivanja vučnog (ispravnog-A) vozila i vučenog (pokvarenog-B) vozila.

a)   →

b)   →

Koji je ispravniji i zašto?

8.      Zašto treba izbegavati vožnju automobila pri maksimalnim brojevima obrtaja motora?

9.      Kakvo dejstvo na organizam ima kafa koja se konzumira nedugo nakon uzimanja alkohola?

10.  Pročitajte oznaku motornog ulja: API  SF/CC

11.  Kada se gazeći sloj na pneumatiku smatra istrošenim?

12.  Koliki je, orijentaciono, najkraći životni vek jedne svećice izražen u kilometrima pređenog puta?

13.  U kojim granicama treba da se kreće zazor izmedju elektroda svećice kod motora sa karburatorom, odnosno kod motora sa elektronskim ubrizgavanjem goriva, da bi se obezbedilo sigurno paljenje smeše goriva i vazduha u cilindrima?

14.  Da li je svejedno koji se od dva benzina („olovni“ ili bezolovni) koristi za pogon automobila?

15.  Da li se u vozilima koja imaju katalizator može koristiti benzin sa olovnim aditivima?

16.  Kakva je razlika između letnjeg i zimskog pneumatika?

17.  Šta je to oktanski broj?

18.  Šta predstavlja oznaka motornog ulja: 15W-40?

19.  Da li naočare sa žutim staklima poboljšavaju vidljivost u uslovima noćne vožnje?

20.  Koja je uloga sistema protiv proklizavanja pogonskih točkova (ASR)?

——————————————————————————————————-

TEST br. 1RESENJA – ODGOVORI

1.      Oznake na pneumatiku

Oznaka 175/70 R13 82T koja se nalazi na bočnoj strani pneumatika ima sledeće značenje: 175 – širina gazećeg sloja u milimetrima; 70 – visina boka pneumatika, izražena u procentima od širine gazećeg sloja; R – oznaka za radijalni pneumatik (postoji takođe i dijagonalni – D); 13 – unutrašnji prečnik pneumatika u colima (istu vrednost ima i spoljašnji prečnik naplatka); 82 – nosivost pneumatika (odnos između zapremine pneumatika i njegovog maksimalnog dozvoljenog opterećenja); T – brzinski razred za koji je pneumatik projektovan:

Razred F G J K L M N P Q R S T
km/h <80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Razred U H V W Y ZR
km/h 200 210 240 270 300 >240

2.      Akvaplaning

Akvaplaning je pojava nemogućnosti istiskivanja vode (snega, leda, blata…) između           pneumatika i podloge po kojoj se pneumatik kreće. Manifestuje se proklizavanjem točka, a samim tim i gubljenjem kontrole nad vozilom. Uzroci koji dovode do akvaplaninga su mnogobrojni, a najvažniji su prevelika brzina kretanja vozila, preširoki pneumatici, mala dubina šare na njima itd. Kada se znaju uzroci neželjena pojava se da lako otkloniti. Za početak treba brzinu vozila prilagoditi uslovima na putu (svesti je na meru koja omogućava sigurno upravljanje), smanjiti širinu pneumatika (pridržavati se pravila po kome se širina pneumatika sme povećati za maksimalno 20 mm od fabrički ugrađenog), koristiti pneumatike sa dubokom šarom itd.

3.      Kako izbeći proklizavanje promenom stepena prenosa?

Da bi smo dali tačan odgovor na ovo pitanje moramo prvo da razjasnimo zbog čega je došlo do proklizavanja pogonskih točkova. Do proklizavanja dolazi jer je snaga koju motor isporučuje točkovima isuviše velika da bi se u celini prenela na podlogu (zbog smanjenog koeficijenta trenja između pneumatika i podloge). Tada dolazi do njenog bezpotrebnog rasipanja koje se manifestuje u vidu proklizavanja. Pošto snaga motora raste sa povećanjem broja obrtaja to je potrebno smanjiti broj obrtaja motora. A, smanjenje broja obrtaja motora se može obaviti ili oduzimanjem gasa ili prebacivanjem poluge menjača u viši stepen prenosa.

4.      „ABS“

ABS je sistem koji ima za zadatak da spreči blokiranje točkova u kritičnim situacijama koje iziskuju naglo i oštro kočenje. Osnovni razlog uvođenja ABS-a u automobile je taj što se pri blokiranju točkova u potpunosti gubi moć upravljanja automobilom, a to znači da je onemogućen svaki manevar putem upravljača u cilju izbegavanja nezgode. Sledeći razlog je što se vozilo sa neblokiranim točkovima lako može zadržati na pravcu svog kretanja, odnosno sprečava se njegovo nekontrolisano kretanje po putu, zanošenje, pa čak i prevrtanje. I naposletku, zaustavni put vozila sa blokiranim točkovima  mnogo je duži nego kod vozila čiji se točkovi i u tim ekstremnim situacijama kotrljaju.

5.      Uloga reduktora na „terencima“

Osnovna uloga reduktora je da redukuje odnosno smanji broj obrtaja motora koji se preko glavnog vratila menjača prenosi na točkove. Terenska vozila su namenjena prevashodno za vožnju po svim vrstama podloge. Takva vožnja podrazumeva režim rada motora u domenu maksimalne snage, uz istovremenu isporuku maksimalnog obrtnog momenta točkovima. S’ obzirom da se oblast najpovoljnijeg momenta nalazi na prilično nižem broju obrtaja od područja maksimalne snage to se reduktor nameće kao logično rešenje.

6.      Psihička sekunda

Psihička sekunda je vremenski interval koji protekne od trenutka kada vozač automobila primeti da vozilo ispred njega koči (ili se ispreči kakva druga prepreka), pa do trenutka kada pritiskom na pedalu kočnice i on počne svoje vozilo da zaustavlja. Veoma je bitna jer od njene dužine direktno zavisi i dužina zaustavnog puta vozila koje se približava prepreci.

Interesantno je, međutim, od čega zavisi njena dužina. Prvenstveno, zavisi od psiho-fizičkih sposobnosti vozača, sposobnosti da se upaljena stop svetla vozila ispred uoče, a zatim i da se dejstvuje nogom na pedalu kočnice u cilju usporavanja ili zaustavljanja vozila kojim se upravlja, zatim, zavisi od uslova vidljivosti na putu (smanjena vidljivost utiče na povećanje psihičke sekunde), od ispravnosti kočionog sistema upravljanog vozila i tako dalje.

7.      Šlepovanje vozila

U slučaju kada vozači vučnog (A) i vučenog (B) vozila mogu da biraju izmedju mogućnosti da im sajla za vuču bude vezana na istoj strani njihovih vozila ili ukoso, tada se treba obavezno opredeliti za ovu drugu varijantu. Ovo je potrebno jer se prvo, povećava upravljivost vučenog (B) vozila, a kao drugo veća je stabilnost oba vozila nego u slučaju vezivanja sajle za istu stranu vozila.

8.      Maksimalna snaga motora

Najvažnije je znati da se maksimalna snaga motora ne ostvaruje na maksimalnom broju obrtaja već na onom broju koji je za par procenata niži od maksimalnog, a razlog više je i činjenica da pri ovom režimu rada dolazi do enormnog velikog habanja motora.

9.      Kafa i alkohol

Ukoliko se kafa uzima u roku od 12 časova po prestanku konzumiranja alkohola, onda ona pojačava dejstvo alkohola na organizam, a ako se pije nakon 12 časova onda ga ublažava, tj. trezni čoveka.

10.  „API SF/CC“ – oznaka kvaliteta motornog ulja

Jednu od oznaka kvaliteta motornog ulja propisao je i Američki Petrolejski Institut (API) pa otuda i potiče prvi deo ove oznake. Drugi deo se sastoji iz dve oznake. Prva-SF, govori o tome da se ulje može koristiti za benzinske motore (slovna oznaka S) odnosno da je nivo kvaliteta tog ulja određen slovnom oznakom F. Druga-CC, ima isto značenje samo što se odnosi na ulje za dizel motore. Dakle, prvo C govori da se ulje upotrebljava u dizel motorima, a drugo C označava nivo kvaliteta ulja. Važno je još napomenuti da je nivo kvaliteta maziva određen mestom slovne oznake u abecednom nizu. Što je slovo više pomereno od početka abecede to je ulje boljeg kvaliteta.

11.  Istrošeni pneumatici

Gazeći sloj na pneumatiku se smatra istrošenim, odnosno pneumatik tehnički neispravan, kada dubina šare opadne ispod jednog milimetra. Radi lakše kontrole ispravnosti gazeće površine na dnu šare se nalazi izliven breg upravo ove visine koji pokazuje nivo granične istrošenosti pneumatika.

12.  Svećice

Vek trajanja svećica i najslabijeg kvaliteta bi trebao da bude između 25.000 i 30.000 pređenih kilometara.

13.  Zazor na svećici

Orijentaciono, zazor između elektroda svećice kod motora sa karburatorom se kreće od 0,7 do 1,1 mm, odnosno kod motora sa elektronskim ubrizgavanjem od 1,1 do 1,8 mm. Pri tom se misli isključivo na svećicu sa jednom elektrodom  mase koja je postavljena iznad centralne elektrode.

14.  Izbor benzina

Nikako ne može biti svejedno koji se benzin koristi, „olovni“ ili bezolovni u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Ukoliko vozilo nema katalizator izbor podrazumeva „super“ benzin, zbog toga što ovaj derivat nafte u sebi sadrži olovo koje služi, ne samo za sprečavanje detonativnog sagorevanja gorive smeše, već i za podmazivanje sedišta ventila. Korišćenjem bezolovnog benzina nema podmazivanja pa dolazi do postepenog habanja glave motora i njenog propadanja.

15.  Benzini i katalizator

Odgovor na ovo pitanje bi mogao da se nadoveže na odgovor na prethodno pitanje. U vozilima koja imaju katalizator nipošto se ne sme koristiti super benzin. Razlog je sledeći. Pošto super sadrži olovo, a ono ne sagoreva, to se prilikom prolaska kroz izduvnu cev odnosno katalizator, olovo taloži po njegovoj unutrašnjosti sprečavajući njegov rad. Što je još gore da bi se katalizator potpuno zapušio dovoljna su svega dva rezervoara super benzina. A što se tiče sedišta ventila, ona su za ovakve motore specijalno termo-mehanički obrađena tako da im podmazivanje olovom nije potrebno.

16.  Letnji i zimski pneumatici

Osnovna i najuočljivija razlika između pravog letnjeg  i pravog zimskog pneumatika je u njihovoj šari. Naime, letnji pneumatik je apsolutno bez šare (takav se koristi isključivo na auto-trkama), a zimski sa jako izraženim kanalima po svojoj gazećoj površini (na svom boku imaju oznaku „M+S“). Sve ono što se nalazi između predstavlja pneumatik za sve sezone, a oni se u najvećoj meri koriste na vozilima.

17.  Oktanski broj

Oktanski broj predstavlja otpornost benzina na samozapaljenje koje se u motoru može javiti usled visoke temperature ili visokog pritiska (naročito u taktu kompresije). Što je ovaj broj veći to je i njegova otpornost na samodetonaciju veća, a samim tim je i benzin kvalitetniji.

18.  „15W-40“ – viskozitet ulja

Ova oznaka predstavlja kinematsku viskoznost ulja pri određenoj temperaturi odnosno njegovu tečljivost kroz kalibrisani otvor. Slovna oznaka W potiče od prvog slova engleske reči „winter“ – zima, što znači da brojna oznaka (15) pored slovne označava viskoznost ulja u zimskom periodu, dok drugi deo oznake (40) predstavlja viskoznost u letnjim mesecima. Da bi ova oznaka bila kompletna ispred nje može još da stoji i SAE što predstavlja inicijale Društva Automobilskih Inženjera koje je i donelo odluku o ovakvom označavanju ove karakteristike ulja. Konkretna viskoznost je u intervalu od –18 do +32 stepena celzijusa.

19.  Žute naočare za „bolji“ vid

Naučno je dokazano i eksperimentima potvrđeno da naočare sa staklima žute boje ne doprinose boljoj vidljivosti prilikom vožnje noću.

20.  „ASR“

ASR (ETC ili TCS) sistem ima zadatak da spreči proklizavanje pogonskih točkova na podlogama sa smanjenim koeficijentom prijanjanja ili pri naglom dodavanju gasa i da na taj način spreči bespotrebno rasipanje snage. Ovo ostvaruje na tri načina: redukovanjem snage motora (elektronskim putem), dejstvom kočnice (mehaničkim putem) i kombinacijom prethodna dva.

Priredio: Dušan Ković