Stvarni ciklus motora SUI

Stroj koji preobražava bilo koji vid energije mehanicku energiju naziva se motor. Motori sa unutarnjim izgaranjem (motori sui) spadaju u grupu toplotnih motora, jer se toplotna energija sadržana u gorivu, posredstvom sagorijevanja pretvara u potencijalnu energiju radnog fluida, a zatim, putem ekspanzije radnog fluida u korisnu mehanicku energiju. Procesi u motoru su tako komplikovani da se uticaj pojedinih fizikalnih i hemijskih procesa na odvijanje radnog ciklusa motora u cjelini može veoma teško obuhvatiti racunom.

Stvarni ciklus rada motora SUI

Na odstupanje stvarnog ciklusa od teorijskog utice niz faktora: radni fluid nije idealni gas, vec smješa zraka, goriva i produkata sagorijevanja u toku odvijanja procesa vrš i se prenos toplote sa radnog fluida na okolinu i obrnuto, što znaci sabijanje i š irenje nije izotropski proces vrijeme sagorijevanja je konacno i produžava se u taktu širenja sa dodatnim oslobadanjem dijela toplote uslijed nepotpunog sagorijevanja i pojave disocijacije dolazi do manjeg iskorištenja toplote uslijed propuštanja gasa u korito motora, strujnih otpora, prisustva zaostalih gasova u cilindru motora i dr. dolazi do gubitaka što utice na smanjenje korisnog rada koji daje motor pri izmjeni radne materije nastaju energetski gubici uslijed strujnih otpora, prenosa toplote, prisustva zaostalih gasova u cilindru, itd. Parametri koji karakterišu odvijanje pojedinih procesa u ciklusu kao i ciklusa u cjelini mogu sedobiti eksperimentalnim putem snimanjem indikatorskog diagrama. Indiciranje motora daje graficki prikaz promjene pritiska u cilindru u zavisnosti od:

– promjene zapremine, (diagram p – V)
– ugla koljena koljenastog vratila (diagram p – a)
– vremena (diagram p – t)

Dijagram P - t

Dijagram P – t

 

Nastavak teksta i clanka preuzmite ovde – Download (PDF).