Carina – pojam

Pojam carina

Pojam carine

Carina je vrsta posrednih poreza, koja se naplaćuje kada roba prelazi državnu granicu i jedan od osnovnih oblika javnih prihoda državnog budžeta. Carina predstavlja obavezu uvoznika (carinskog obveznika) da plati propisanu sumu novca u korist države. Carina je instrument regulisanja spoljne trgovine i zaštite domaćeg tržišta. U većini zemalja visine carina, odnosno carinska tarifa se propisuje zakonom.

Uprava carina

Uprava carina je izvršni organ Vlade Srbije u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije.

Carinarnica i Carinska ispostava

Svoje poslove Uprava carina obavlja preko područnih jedinica – carinarnica, u okviru kojih su organizovane carinske ispostave i carinski referati. Carinarnice preko svojih organizacionih jedinica sprovode carinski postupak u putničkom i robnom prometu – mere carinskog nadzora, carinjenje robe, suzbijanje nelegalnog uvoza, carinski upravni i carinski prekršajni postupak, prodaju carinske robe i prinudnu naplatu carinskih dažbina.

PROSLEDITE ČLANAK PRIJATELJIMA ILI POSLOVNIM PARTNERIMA.