Uredba o uvozu motornih vozila

Uredba koja se odnosi na uvoz motornih vozila M – motorna vozila sa najmanje četiri točka za prevoz lica i N – vozila na motorni pogon sa najmanje četiri točka namenjena za prevoz robe.

UREDBA O UVOZU MOTORNIH VOZILA („Sl. glasnik RS“, br. 23/2010)

Član 1
Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za uvoz motornih vozila u Republiku Srbiju.

Član 2
Ova uredba odnosi se na motorna vozila (u daljem tekstu: vozila) kategorije M – vozila i N -vozila, prema klasifikaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE), koja je  odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3
Ova uredba ne primenjuje se na uvoz:
1) vozila od istorijskog značaja, kolekcionarskih primeraka i „oldtajmera“;
2) vozila koja uvozi primalac donacije i humanitarne pomoći, saglasno propisima koji uredjuju  donacije i humanitarnu pomoć.
Vozila od istorijskog značaja, kolekcionarski primerci i „oldtajmeri“, u smislu stava 1. tačke 1.
ovog člana, su vozila:
1) proizvedena do 31. decembra 1970. godine;
2) uvedena u proizvodnju kao model do 31. decembra 1970. godine, bez obzira na stvarnu
godinu proizvodnje pojedinog primerka, ili
3) koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog  nasledja.
Dokaz da se radi o vozilu iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog člana je potvrda koju izdaje Muzej
automobila u Beogradu.

Član 4
Vozilo može da se uveze ako je proizvedeno u skladu sa uslovima propisanim normom „Euro 3“, i to da:
1) izduvna emisija vozila zadovoljava granice emisije definisane pravilima UN/ECE i to
Pravilnikom br. 83, serija amandmana 05, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 70/220/EEC, sa izmenom 98/69/EC, nivo A, ili pravilima UN/ECE Pravilnikom br. 49, serija  amandmana 03, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 88/77/EEC, sa izmenom
1999/96/EC, nivo A, i
2) nivo buke vozila zadovoljava granice definisane pravilima kojima je propisan najviši
dozvoljeni nivo buke, i to UN/ECE Pravilnikom br. 51, serija amandmana 02, odnosno direktiva  Evropske unije 70/157/EEC sa izmenom 92/97/EEC.
Kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, vrši nadležni carinski organ u sprovodjenju odgovarajućeg carinskog postupka, i to:
1) pregledom vozila;
2) uvidom u njegova prateća dokumenta, i
3) uporeĎenjem vozila i pratećih dokumenata sa tehničkom specifikacijom za taj tip vozila.
Ako se u kontroli u skladu sa odredbom stava 2. ovog člana ne može utvrditi da vozilo ispunjava  uslove propisane normom „Euro 3“, kontrola ispunjenosti tih uslova vrši se u skladu sa uslovima  koje utvrdi Agencija za bezbednost saobraćaja.
Kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 3. ovog člana obavljaće Institut za standardizaciju Srbije do  početka rada Agencije za bezbednost saobraćaja.

Član 5
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uvozu motornih vozila
(„Službeni glasnik RS“, br. 106/05, 27/09 i 57/09).

Član 6
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike  Srbije“.

 

ECE KLASIFIKACIJA VOZILA (TRANS/WP29/78/Rev. 1/Amend. 2)

1 KATEGORIJA M – MOTORNA VOZILA SA NAJMANJE ČETIRI TOČKA NAMENJENA  ZA PREVOZ LICA
1.1 Kategorija M1 – Vozila namenjena za prevoz lica koja imaju, osim sedišta vozača, najviše osam sedišta.
1.2 Kategorija M2 – Vozila namenjena za prevoz lica, koja imaju, osim sedišta vozača, više od osam sedišta i najveću masu do 5 [t].
1.3 Kategorija M3 – Vozila namenjena za prevoz lica, koja imaju, osim sedišta vozača, više od osam sedišta i najveću masu preko 5 [t].

1.4 Vozila kategorije M2 i M3 pripadaju:
a) jednoj ili više od navedenih klasa (klasa I, klasa II, klasa III) saglasno sa ECE Pravilnikom br. 36 i 107;
b) jednoj od dve klase (klasa A, klasa B) saglasno sa ECE Pravilnikom br. 52.
1.4.1 Klasa I: Vozila konstruisana sa prostorom namenjenim za putnike koji stoje, dozvoljavajući nesmetano kretanje putnika;
1.4.2 Klasa II: Vozila konstruisana uglavnom za putnike koji sede, i projektovana za prevoz putnika koji stoje u prolazu i/ili u prostoru koji nije veći od prostora koji je namenjen za dva udvojena sedišta;
1.4.3 Klasa III: Vozila konstruisana isključivo za prevoz putnika koji sede;
1.4.4 Klasa A: Vozila projektovana za prevoz putnika koji stoje; vozila ove klase imaju sedišta i mogu imati prostor za putnike koji stoje;
1.4.5 Klasa B: Vozila koja nisu projektovana za prevoz putnika koji stoje, vozila ove klase nemaju prostor za putnike koji stoje.

1.5 Napomene
1.5.1 „Zglobni autobus“ je vozilo sastavljeno od dve ili više krute celine zglobno spojene, prostori za putnike u svakoj od celina spojeni su meĎu sobom tako da se omogućuje slobodno kretanje putnika izmeĎu njih; krute celine su spojene meĎu sobom tako da se mogu rastaviti samo u radionici.
1.5.2 Zglobni autobusi sastavljeni od dva ili više zglobno povezana nerazdvojiva dela smatraju se jednim vozilom.
1.5.3  U slučaju vučnog vozila namenjenog vuči poluprikolice (tegljač za poluprikolica), masa sa  kojom treba računati prilikom klasifikacije vozila je masa vučnog vozila spremnog za  kretanje po putu, uvećana za odgovarajuću masu najvećeg vertikalnog statičkog  opterećenja koju poluprikolica prenosi na vučno vozilo i, eventualno, najvećom masom  tereta kojim je opterećeno samo vučno vozilo.
1.5.4  „Masa vozila spremnog za vožnju“ je masa neopterećenog vozila sa karoserijom i  uredjajem za vuču u slučaju vučnog vozila ili masa šasije sa kabinom ako proizvodjač ne ugradjuje karoseriju i/ili uredjaj za vuču, uključujući rashladno sredstvo ulje, 90% goriva,  100% ostalih tečnosti osim „korišćene vode“, alat, rezervni točak, vozača (75 [kg]) i za autobuse, i masu člana posade (75 [kg]) ako za njega postoji sedište u vozilu.

2. KATEGORIJA N – VOZILA NA MOTORNI POGON SA NAJMANJE ČETIRI TOČKA  NAMENJENA ZA PREVOZ ROBE
2.1 Kategorija N1 – Vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa ne prelazi 3,5 [t].
2.2 Kategorija N2 -Vozila namenjena za prevoz robe čija je najveća masa veća od 3,5 [t], ali manja od 12 [t],
2.3 Kategorija N3 – Vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa prelazi 12 [t].

2.4 Napomene
2.4.1 U slučaju vučnog vozila namenjenog vuči poluprikolice (tegljač za poluprikolicu), najveća masa sa kojom treba računati prilikom klasifikacije vozila je masa vučnog vozila spremnog  za put, uvećana za odgovarajuću masu najvećeg vertikalnog statičkog opterećenja koju  poluprikolica prenosi na vučno vozilo i eventualno, najvećom masom tereta kojim je opterećeno samo vučno vozilo.
2.4.2 U robu takoĎe spadaju oprema i agregati na specijalnim vozilima (autodizalica, autoradionica, reklamna vozila itd.).