Radni ciklus četvorotaktnog motora

Kod četvorotaktnih motora  jedan radni ciklus se odvije u toku četiri takta.Pod pojmom takt podrazumeva se onaj deo radnog ciklusa koji se odvije u toku jednog hoda klipa. Hod klipa predstavlja  pomeranje klipa od jednog do drugog krajneg položaja. U  krajnim položajima brzina klipa je jednaka nuli, pa se zato krajni položaji klipa nazivaju i